توصیه لازم به فروشندگان ملک

مورد معامله را قبل از دریافت تمام قیمت به خریدار تحویل ندهند در خصوص پرداخت مابقی قیمت از طرف خریدار،زمان تعیین شود و این نکته که در صورت عدم پرداخت در تاریخ مقرر، فروشنده میتواند فسخ معامله را اعلام کند معامله را برهم زند باید در قرارداد ذکر شود
اگر مالکان متعدد باشند و یکی از آنها عهده دار مذاکره با خریدار باشند ، حتما باید ذیل قرارداد را همه مالکان امضا کنند ، مگر آنکه به یک نفر وکالت در فروش بدهند که در اینصورت وکیل از طرف همه مالکان انرا امضا میکند .
اگر فروشنده قیمت معامله را از طریق چک دریافت میکند باید توجه داشته باشد که در صورت برگشت خوردن چک وی تنها میتواند وجه چک را مطالبه کند ونمیتواند معامله را برهم زند مگر اینکه چنین شرایطی را در قرارداد گنجانده باشند.


2022-02-14, 12:53:00


برچسب‌ها: